لیست برندگان

نام و نام خانوادگی نام مسابقه تاریخ شروع مسابقه تاریخ پایان مسابقه زمان مسابقه جایزه
آقای میثم علیمردانی پیک نیک 1394/12/10 1395/01/09 اسفند94 2میلیون تومان وجه نقد
آقای مصطفی تقی پور نیایش 1394/12/10 1395/01/09 اسفند 94 2میلیون تومان وجه نقد
خانم عالیه پورصادق شهرگمشده 1394/12/10 1395/01/09 اسفند94 100میلیون تومان کمک هزینه خرید
آقای سید محمد جعفری روزهای شاد 1394/12/10 1395/01/09 اسفند94 2میلیون تومان کمک هزینه سفر
آقای ابراهیم بابامرادی روزهای شاد 1394/12/10 1395/01/09 اسفند94 2میلیون تومان کمک هزینه سفر
آقای ادریس آذریوند مقصدنهایی 1394/12/10 1395/01/09 اسفند94 4میلیون تومان کمک هزینه سفر
آقای حمیدرضا بیانی سورپرایز 1394/12/10 1395/01/09 اسفند9 2میلیون تومان وجه نقد
آقای داریوش همدم نعمت آبادی روزهای شاد 1395/01/10 1395/02/09 فروردین95 2میلیون تومان کمک هزینه سفر
خانم صبا رشیدی جلال روزهای شاد 1395/01/10 1395/02/09 فروردین95 2میلیون تومان وجه نقد
آقای علیرضا سرودی زبانسرا 1395/01/10 1395/02/09 فروردین95 3میلیون تومان کمک هزینه کمپ آموزش زبان در منچستر
آقای ولی کاظمی پورچهارده پیک نیک 1395/01/10 1395/02/09 فروردین95 1میلیون تومان کمک هزینه خرید تبلت
آقای حامد صالحی رزوه پیک نیک 1395/01/10 1395/02/09 فروردین95 1میلیون تومان کمک هزینه خرید تبلت
آقای قدرت اله خانی پیک نیک 1395/01/10 1395/02/09 فروردین95 1میلیون تومان کمک هزینه خرید تبلت
آقای محمد رضا زارع احمد ابادی رنگی رنگی 1395/01/10 1395/02/09 فروردین95 1میلیون تومان وجه نقد
خانم نازی شیرپور ثمرین سورپرایز 1395/01/10 1395/02/09 فروردین95 کمک هزینه خرید تبلت به مبلغ 1 میلیون تومان
آقای جعفر محمدپور سورپرایز 1395/01/10 1395/02/09 فروردین95 کمک هزینه خرید تبلت به مبلغ 1 میلیون تومان
خانم آناهیتا یزدان پناهی سورپرایز 1395/01/10 1395/02/09 فروردین95 کمک هزینه خرید تبلت به مبلغ 1 میلیون تومان
آقای مهدی خوبکار مقصدنهایی 1395/01/10 1395/02/09 فروردین95 کمک هزینه خرید تبلت به مبلغ 1 میلیون تومان
خانم شهناز رهبری یکنجه نیایش 1395/02/10 1395/03/09 فروردین95 1میلیون تومان کمک هزینه خرید تبلت برای یک نفر
خانم هاله حقیقت مقصدنهایی 1395/02/10 1395/03/09 اردیبهشت 95 2میلیون تومان کمک هزینه خرید تبلت
آقای علی دلجانی پور روزهای شاد 1395/02/10 1395/03/09 اردیبهشت 95 2میلیون تومان کمک هزینه خرید تبلت
خانم بی بی زهرا صنعتی سورپرایز 1395/02/10 1395/03/09 اردیبهشت 95 2میلیون تومان کمک هزینه خرید تبلت
آقای عباس حسینی زبانسرا 1395/04/10 1395/05/09 اردیبهشت 95 2میلیون تومان وجه نقد برای یک نفر
آقای داود جعفری سرشت بازی در زمان 1395/04/10 1395/05/09 تیرماه 95 2میلیون تومان وجه نقد برای یک نفر
آقای حامد شکرزاده مقتدر سورپرایز 1395/04/10 1395/05/09 تیرماه 95 2میلیون تومان وجه نقد برای یک نفر
آقای حسن رحمانی بازی در زمان 1395/03/10 1395/04/09 خردادماه 95 2میلیون تومان کمک هزینه خریدگوشی هوشمند برای یک نفر
آقای بهادر صفری نیایش 1395/03/10 1395/04/09 خردادماه 95 2میلیون تومان کارت هدیه برای یک نفر
علی محمد سلطانی مقصدنهایی 1395/03/10 1395/04/09 خردادماه 95 2میلیون تومان کارت هدیه برای یک نفر
آقای رحیم رحمتی بازی در زمان 1395/05/10 1395/06/09 مردادماه 95 3میلیون تومان وجه نقد برای یک نف
خانم فاطمه رضایی چلکاسری کیمیا 1395/05/10 1395/06/09 مردادماه 95 3میلیون تومان وجه نقد برای یک نفر
خانم مرضیه رضایی رنگی رنگی 1395/05/10 1395/06/09 مردادماه 95 3میلیون تومان وجه نقد برای یک نفر
خانم عصمت دلارامی روزهای شاد 1395/04/10 1395/05/09 تیرماه 95 3میلیون تومان وجه نقد برای یک نفر
آقای سید هادی سلیمانی رنگی رنگی 1395/06/10 1395/07/09 شهریورماه 95 3میلیون تومان وجه نقد برای یک نفر
آقای مهدی نیازی پور روزهای شاد 1395/03/10 1395/04/09 خردادماه 95 2میلیون تومان کمک هزینه خریدگوشی هوشمند برای یک نفر
آقای حسین ثمری بقمچ مقصد نهایی 1396/05/25 1395/05/09 تیرماه 95 2میلیون تومان وجه نقد برای یک نفر
آقی علیرضا رحمان ساعی پیک نیک 1395/05/10 1395/06/09 مردادماه 95 3میلیون تومان وجه نقد برای یک نفر
آقای علی قاسم نیک نیایش 1395/01/10 1395/02/09 فروردین95 1میلیون تومان کمک هزینه خرید تبلت
آقای احمد قائم پناه تاج آبادی نیایش 1395/01/10 1395/02/09 فروردین95 1میلیون تومان کمک هزینه خرید تبلت
آقای منوچهر خدایی نیایش 1395/01/10 1395/02/09 فروردین95 1میلیون تومان کمک هزینه خرید تبلت
آقای داود جعفری سرشت کیمیا 1395/04/10 1395/05/09 تیرماه 95 2میلیون تومان وجه نقد برای یک نفر
آقای حمید توکلی نیایش 1395/06/10 1395/07/09 شهریورماه 95 3میلیون تومان وجه نقد برای یک نفر
آقای محرمعلی کرمی زرندی زبانسرا 1395/03/10 1395/04/09 خردادماه 95 2میلیون تومان کارت هدیه برای یک نفر
آقای فرامرز حسن پورآده مرتضی پاشا شهرگمشده 1395/05/10 1395/06/09 مردادماه 95 3میلیون تومان وجه نقد برای خرید لپ تاپ در حین سرویس
خانم زهرا بهرامی شهرگمشده 1395/06/10 1395/07/09 شهریورماه 95 3میلیون تومان وجه نقد برای یک نفر
آقای علیرضا ممی زاده کری بزرگ بازی در زمان 1395/01/10 1395/02/09 فروردین95 1میلیون تومان کمک هزینه خرید تبلت
آقای تورج ناصرزارع بازی در زمان 1395/01/10 1395/02/09 فروردین95 1میلیون تومان کمک هزینه خرید تبلت
آقای جمشید عیسی پورکارگر پیک نیک 1395/04/10 1395/05/09 تیرماه 95 2میلیون تومان وجه نقد برای یک نفر
خانم نصرت قیطاسی بلوط بازه زبانسرا 1395/05/10 1395/06/09 مردادماه 95 3میلیون تومان وجه نقد برای یک نفر
خانم بمان خانم مالکی پیک نیک 1395/03/10 1395/04/09 خردادماه 95 2میلیون تومان کمک هزینه خرید گوشی هوشمند برای یک نفر
آقای حبیب کیخا سورپرایز 1395/06/10 1395/05/09 شهریورماه 95 3میلیون تومان وجه نقد برای یک نفر
آقای حسن رحیم زاده کیمیا 1395/06/10 1395/07/09 شهریورماه 95 3میلیون تومان وجه نقد برای یک نفر
آقای حسن رحیم زاده کیمیا 1395/07/10 1395/08/09 مهرماه 95 مدال طلا به ارزش 3 میلیون تومان
آقای محمد جعفری غریبوند زبانسرا 1396/05/29 1395/08/09 مهرماه 95 مدال طلا به ارزش 3 میلیون تومان
آقای جاوید آذری شهرگمشده 1395/07/10 1395/08/09 مهرماه 95 مدال طلا به ارزش 3 میلیون تومان
آقای عسگر بندعلی پور نوشهر رنگی رنگی 1395/07/10 1395/08/09 مهرماه 95 مدال طلا به ارزش 3 میلیون تومان
خانم توران معبودی پیک نیک 1395/07/10 1395/08/09 مهرماه 95 مدال طلا به ارزش 3 میلیون تومان
آقای محسن نجاتی گورحق مقصدنهایی 1395/07/10 1395/08/09 مهرماه 95 مدال طلا به ارزش 3 میلیون تومان
آقای سعید دهقان نیا شهرگمشده 1396/02/18 1395/08/30 آبان ماه 95 3میلیون تومان وجه نقد برای یک نفر